Dobré finance s.r.o.
Dobré finance s.r.o. Máme VÁM co nabídnout, aby VAŠE finance rostly.

Anonymní nahlášení hrozícího porušení zákona (whistleblowing)

Pro naplnění zákonných požadavků na oznamování porušení nebo hrozícího porušení v působnosti společnosti Dobré finance, s.r.o., činnosti distribuce pojištění byl zaveden mechanismus „chráněného anonymního oznámení“. Oznamování představuje možnost hlášení prostřednictvím zvláštního, nezávislého a samostatného komunikačního kanálu. Mechanismus přijímání a vyřizování oznamování porušení představuje významný zdroj informací potřebných k výkonu dohledu a kontroly distribuční sítě. Mechanismus může využít stávající nebo bývalý zaměstnanec, jakož i všichni vázaní zástupci ve smyslu evropské směrnice o distribuci pojištění (IDD).

 

Za whistleblowera, česky též oznamovatele, považujeme osobu, jenž upozorní na nekalé, nelegální, případně neetické chování aniž by tím sledovala vlastní prospěch. Oznámení může oznamovatel učinit interně i externě; tedy jak uvnitř dané společnosti vůči odpovědné osobě, tak vůči instituci způsobilé zjednat nápravu.

 

Pokud nejste spokojeni s prací finančního poradce, můžete na něj podat stížnost či reklamaci. Pokud oznámení ponese znaky stížnosti či reklamace, bude k dalšímu posouzení předáno osobám odpovědným za řešení reklamací a stížností.

Obsah oznámení

Anonymní oznámení by mělo vždy obsahovat:

  • identifikaci instituce, které se týká
  • identifikaci osoby, které se týká
  • identifikaci porušení, kterého se týká
  • podkladové materiály a důkazy

Ochrana oznamovatele

Společnost garantuje anonymitu oznamovatelů a zajišťuje, aby identita oznamovatele zůstala v tajnosti, pokud se identifikuje. Údaje o oznamovateli mohou být zveřejněny pouze s jeho výslovným souhlasem, nebo pokud to vyžadují právní předpisy či následné soudní řízení.

 

Společnost rovněž zakazuje jakékoliv sankce, diskriminaci, nespravedlivé chování proti oznamovateli či jiná negativní opatření a garantuje oznamovateli ochranu před postihem z důvodu oznámení, které bylo učiněno v dobré víře.

 

Společnost je povinna oznámení přijmout a postupovat tak, aby došlo k jeho objektivnímu a řádnému vyřešení. Oznámení jsou řešena bez zbytečného prodlení s přihlédnutím k charakteru a závažnosti oznámení. Maximální lhůta pro vyřešení oznámení je stanovena na 30 dní, může být v odůvodněných případech max. 2x prodloužena. Pokud bude známa identifikace oznamovatele, bude písemně informován do 7 dnů od podání oznámení o prošetření důvodnosti tohoto oznámení a do stanovené lhůty o řešení, příp. postoupení oznámení k správnímu / státnímu orgánu .

K oznámení můžete využít anonymní formulář:

Oznámení whistleblowing

Maximální velikost přílohy: 32MB

Možnosti oznámení

Dobré finance, s.r.o.

Whistleblowing k rukám p. Gryce

Dobré finance, s.r.o.

Modřínová 2

326 00 Plzeň

 

Takto označené a určené chráněné oznámení je přijato a vyřízeno mimo rámec běžné komunikace.

 

Využít můžete i anonymní formulář na webových stránkách společnosti.

Příslušná osoba k řešení oznámení v DF

Martin Gryc.

jednatel společnosti DF

tel.: 777 777 956

e-mail: martin.gryc-ZAVINOVADLO:dobre-finance.cz

 

Vždy upozorněte, že provádíte oznámení v režimu Whistleblowing dle zákona č. 171/2023 Sb. O ochraně oznamovatelů!

Finanční analytický úřad

Pokud se jedná o protiprávní jednání ve smyslu zákona č. 253/2008 Sb. O některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, je možné podat oznámení prostřednictvím:

https://fau.gov.cz/kontakty.

Česká národní banka

Porušení nebo hrozící porušení právních předpisů můžete oznámit také u dohledového orgánu, kterým je Česká národní banka:

 

Whistleblowing

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

 

whistleblowing-ZAVINOVADLO:cnb.cz

 

Osobně na podatelně ČNB (ul. Senovážná 3, Praha 1)

Ministerstvo spravedlnosti

Veškeré oznámení lze podat také prostřednictvím:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/