Dobré finance s.r.o.
Dobré finance s.r.o. Máme VÁM co nabídnout, aby VAŠE finance rostly.

Poučení o zpracování osobních údajů dle čl. 13 GDPR

Společnost Dobré finance, s.r.o. (dále jen „DF“), se sídlem Modřínová 2, 326 00 Plzeň, IČO 290 88 453, oddíl C, vložka 23986 vedená u Krajského soudu v Plzni jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své klienty – fyzické osoby, a dále fyzické osoby zastupující právnické osoby (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

 

Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro zprostředkování pojistné smlouvy nebo jiného finančního produktu:

☑ identifikační údaje

☑ kontaktní údaje

☑ další osobní údaje dle konkrétního finančního produktu

 

předané Subjektem údajů nebo získané Správcem, budou Správcem zpracovány za účelem zprostředkování pojištění nebo jiného finančního produktu a následné správy, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z předmětné smlouvy. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění smlouvy se Subjektem údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících zprostředkování pojištění a jiných finančních produktů, dále především zákonné povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele, vedením účetnictví, správy daní, archivaci dokumentů. Titulem pro zpracování osobních údajů zvláštní kategorie (zdravotní stav) je dobrovolný souhlas Subjektu údajů. To platí i pro marketingové účely.

 

Pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech Správce, jedná se o zpracování za účelem vedení soudních sporů, správních či obdobných řízení případně vymáhání pohledávek.

 

Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran, což je nezbytné pro zprostředkování pojištění nebo jiného finančního produktu včetně její následné správy a uplatňování nároků z této smlouvy, což by bez poskytnutí předmětných osobních údajů nebylo možné.

 

Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány:

☑ po dobu platnosti zprostředkované smlouvy či její správy Správcem

☑ po dobu běhu promlčecí lhůty na plnění ze smlouvy (max. 10 let) od jejího ukončení či ode dne ukončení správy

☑ po dobu udělení souhlasu Subjektu údajů se zpracováním, pokud byl souhlas udělen

☑ po dobu právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (finanční správa, dozorový orgán, archivační předpisy)

☑ pro účely oprávněných zájmů Správce (soudní spor)

Správce zpracovává osobní údaje výhradně pro vymezené účely v souladu s existujícím právním titulem pro zpracování.

 

Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely zprostředkování pojištění nebo jiného finančního produktu poskytnuty subjektům provozujícím na území ČR pojišťovací nebo zajišťovací činnost, bankovní služby, stavební spoření, doplňkové penzijní spoření a dalším finančním institucím ve smluvním vztahu se Správcem, vázaným zástupcům Správce, oprávněným zaměstnancům Správce a dále osobám, které Správci poskytují IT, právní, účetní a poradenské služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a smluvními závazky. Osobní údaje dále mohou být rovněž poskytnuty dle zákona orgánům činným v trestním řízení, soudům, ČNB, správci daně, finanční správě, exekutorům či insolvenčním správcům, ČKP a jiným orgánům veřejné moci. Se souhlasem Subjektu mohou být poskytnuty i dalším spolupracujícím institucím, jejichž přehled je uveden na webových stránkách DF.

 

Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani profilování. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

Článek II - Oprava, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci.

Článek III - Podání stížnosti na zpracování údajů

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů.

tel.: +420 234 665 111

posta-ZAVINOVADLO:uoou.cz

Článek IV - Odvolání souhlasu se zpracováním údajů

Subjekt údajů má právo odvolat kdykoliv udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů či výslovný souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Kontaktní údaje Správce pro zpracování osobních údajů jsou:

Grycová Čapková Klára.

info-ZAVINOVADLO:dobre-finance.cz

Malonická Gabriela.

poradenství-ZAVINOVADLO:dobre-finance.cz

Gryc Martin.

martin.gryc-ZAVINOVADLO:dobre-finance.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 24.5.2018.